Search cabinet

Analysis of regenerative medicine products market

Genes & Cells: Volume XII, №1, 2017, pp.: DOI: 10.23868/201703010

Authors

I.N. Korsakov, I.I. Nadelyaeva, I.I. Eremin, А.А. Pulin, K.V. Kotenko, V.L. Zorin

Подняться вверх сайта