Search cabinet

Nonwoven polycaprolactone scaffolds for tissue engineering: the choice of the structure and the method of cell seeding

Genes & Cells: Volume XII, №1, 2017, pp.: DOI: 10.23868/201703009

Authors

I.V. Arutyunyan, T.Kh. Tenchurin, E.Y. Kananykhina, V.P. Chernikov, O.A. Vasyukova, A.V. Elchaninov, A.V. Makarov, A.A. Korshunov, A.A. Burov, Y.L. Podurovskaya, V.D. Chuprynin, E.V. Uvarova, D.N. Degtyarev, A.D. Shepelev, V.G. Mamagulashvili, R.A. Kamyshinskiy, S.V. Krasheninnikov, S.N. Chvalun, T.Kh. Fatkhudinov

Подняться вверх сайта